بازدید جناب آقای مهندس میثمی مدیر محترم بازرسی صندوق نوآوری و شکوفایی و جناب آقای مهندس یاری مسئول محترم میز پذیرش صندوق نوآوری و شکوفایی

بازدید جناب آقای مهندس میثمی مدیر محترم بازرسی صندوق نوآوری و شکوفایی و جناب آقای مهندس یاری مسئول محترم میز پذیرش صندوق نوآوری و شکوفایی و جلسه با شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۳۳:۴۹ | ۱۳۹۵/۶/۲۴