فعالیت های بخش حیوانات آزمایشگاهی

الف) فعاليتهاي توليدي:

پرورش موش آزمايشگاهي C57BL/6
پرورش موش آزمايشگاهي BALB/C
پرورش موش سفيد بزرگ آزمايشگاهي (رت) سويه WISTAR
خرگوشسويه سفيد نيوزلندي( New Zealand White Rabbit)
خوکچه هندي سويه Dunkin Hartley

ب) فعاليتهاي پژوهشي:

همکاري درانجام طرحهاي پژوهشي بخشهاي مختلف پژوهشکده و مراکز پژوهشي خارج از پژوهشکده .
مشارکت و همکاري با پايان نامه ها ي دانشجويان.
آموزش سطوح مختلف علمي و دانشجويي

نوشته شده در تاریخ ۱۰:۵۰:۳۵ | ۲۰۱۴/۱۱/۲۹