پرسنل بخش حیوانات آزمایشگاهی


مسئول بخش
رمضان بهزادی
کارشناس ارشد 
cv
-------------------------------------------

سوپروایزر وکارشناس بخش
محمدرضا ممتاز
cv
-------------------------------------------

کارشناس بخش
یحیی بابکی
cv
-------------------------------------------

کاردان بخش
محمود راعی
cv

-------------------------------------------

کارشناس بخش
عفت حیاتی

cv

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۲۰:۲۱ | ۱۳۹۴/۹/۳