ارائه دستاوردهای انستیتو پاستور ایران و محصولات هسته های فناور مستقر در مراکز رشد پاستور تهران ، مجتمع تولیدی کرج و پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران

این نمایشگاه با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دفتر توسعه سلامت وزارت بهداشت درمان و آمورش پزشکی، صندوق های سرمایه گذاری توسعه سلامت کشور، صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر کشوردر ۷ آبان ماه و با حضور مسئولین کشوری و چهره های بین المللی کار خود را آغاز کرد. در مراسم افتتاحیه آقای گرهارد شولتس معاون وزیر حمل و نقل و IT آلمان با اشاره به وجود فرصت های سرمایه گذاری در ایران، آینده خوبی را در این زمینه برای کشور توصیف کرد .در این نمایشگاه تیم های مختلف تجاری از دستاوردهای مراکز علمی کشوراز جمله مراکز رشد انستیتوپاستورایران بازدید کرده تا با ایجاد تعاملی سازنده بستری مناسب جهت ارتباط بهتر بین صندوق های سرمایه گذاری ومراکزعلمی کشور ایجاد گردد و بتواند منجر به تولیدات علمی بیشتر و کمک به حرکت هرچه سریعتر و رشد بیش از پیش اقتصاد دانش بنیان کشور گردد.

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۴۶:۵۲ | ۱۳۹۶/۸/۲۲