آزمایشگاه میکروب شناسی

نمونه های بیماران مشکوک به سیاه سرفه و دیفتری از مراکز بهداشتی درمانی 5 استان شمالی کشور(مازندران- گیلان- گلستان- سمنان- اردبیل) به آزمایشگاه میکروب شناسی این مرکز ارسال و برای بررسی و تشخیص نهایی از نظر مولکولی ، سرولوژِی و کشت میکروبی به انستیتو پاستور ایران ارجاع داده می شود.

فعالیتهای آزمایشگاه سیاه سرفه و دیفتری پژوهشکده شمال:

  • تهیه محیطهای ترانسپورت سیاه سرفه
  • تهیه محیطهای ترانسپورت دیفتری
  • دریافت فرم اعلام نیاز از مراکز بهداشتی
  • تحویل محیطهای ترانسپورت سیاه سرفه ودیفتری ساخته شده در این مرکز به مراکز بهداشتی ودرمانی 5 استان شمالی
  • دریافت نمونه های مشکوک به سیاه سرفه و دیفتری از مراکز بهداشتی درمانی استانهای شمالی کشور
  • برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی
  • همکاری در زمینه پیشبرد اهداف مراکز بهداشتی و درمانی

نوشته شده در تاریخ ۱۱:۵۷:۵۲ | ۲۰۱۴/۱۱/۲۹