سل

  • بررسی میکروسکوپی نمونه ها (لام)
  • کشت نمونه
  • تست های افتراقی
  • انجام آزمایشات حساسیت دارویی
  • PCR و ملکولی

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۰۲:۲۹ | ۱۳۹۴/۹/۳