فعالیت آموزشی پژوهشی آزمایشگاه ملکولی

فعالیت ها از جمله خدمات عمومی بخش مولکولی این مرکز می توان به موارد ذیل اشاره کرد: • طراحی ، بررسی ویژگی و اختصاصیت پرایمر • طراحی وکتور های کلونینگ • استخراج DNA و RNA و پروتئین • انجام انواع تکنیک های PCR مانند RT – PCR، Nested – PCR، RFLP-PCR، ARMS-PCR و غیره.... • Real Time -PCR کیفی و کمی • الکتروفورز بر پایه ی ژل آگاروز و پلی آکریل آمید

نوشته شده در تاریخ ۱۸:۲۵:۲۱ | ۱۳۹۴/۹/۳