فعالیت آموزشی پژوهشی آزمایشگاه ملکولی

مهمترین اهداف و فعالیتهای آزمایشگاه مولکولی عبارتند از:

 

فعالیتهای بخش

  • فعالیتهای تشخیصی :
  • تشخیص مولکولی -HCV- HBVژنوتایپ HCV( 1a-3a-1b)HSV-HPV-EBV-CMV-Brucella –اینترلوکین28B- CML- AML

 

  • فعاليتهاي پژوهشي
  • همکاري درانجام طرحهاي پژوهشي بخشهاي مختلف پژوهشکده و مراکز پژوهشي خارج از پژوهشکده .
  • سازماندهی و سرپرستی پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا.

 

3-خدمات آموزشي:

این بخش فعالیتهای آموزشی خود را در سطوح مختلف علمی برای دانشجویان و محققین و متقاضیان سایر مراکز ارائه می نماید.

آموزش نیروهای مجرب در زمینه مولکولی از طریق جذب سالانه کارآموز .

برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینهPCR - - Reat time pcr .

 

  • خدمات مشاوره اي:

ارائه اطلاعات تخصصی در زمینه مولکولی ، مشارکت و مشاوره درکلیه زمینه های تخصصی مورد تقاضای پژوهشگران

هدف کلی:

مطالعات پژوهشی و ارائه خدمات تشخیصی تخصصی مولکولی

نوشته شده در تاریخ ۱۸:۲۵:۲۱ | ۱۳۹۴/۹/۳