لیست آزمایش ها و پرسنل بخش

 

مسئول فني مولکولی :دكتر هاله اخوان نیاکی

سوپروایزر آزمایشگاه مولکولی : صادق فتاحی

کارشناسان آزمایشگاه مولکولی : مریم لطفی کارشناس آزمایشگاه ، گالیا امیربزرگی کارشناس ارشد آزمایشگاه.

شماره تماس 68-67 431980 – 011 داخلي 273- 270

نوشته شده در تاریخ ۲۱:۵۷:۰۱ | ۱۳۹۴/۹/۳