پرسنل آزمایشگاه ملکولی

مسئول فني مولکولی :دكتر هاله اخوان نیاکی

سوپروایزر آزمایشگاه مولکولی : صادق فتاحی


کارشناسان آزمایشگاه مولکولی : مریم لطفی کارشناس آزمایشگاه ، گالیا امیربزرگی کارشناس ارشد آزمایشگاه.

 

شماره تماس 68-67 431980011 – 011

داخلي 273- 270

نوشته شده در تاریخ ۲۱:۵۷:۰۱ | ۱۳۹۴/۹/۳