جلسه مشترک آقای دکتر اسوری ریاست محترم پژوهشکده شمال با اقای دکتر اکبری ریاست محترم دانشکده پرستاری و پیراپزشکی

جلسه مشترک آقای دکتر اسوری ریاست محترم پژوهشکده شمال با اقای دکتر اکبری ریاست محترم دانشکده پرستاری و پیراپزشکی: در این نشست جهت بررسی راهکارهای همکاری های مشترک فیمابین به ویژه در حوزه آموزشهای عملی و مرکز رشد مورد بررسی قرار گرفت و طرفین اقدامات مشترک انجام شده قبلی و اقدامات قابل انجام درآینده را مورد بررسی قرار دادند

 

نوشته شده در تاریخ ۱۵:۲۱:۳۷ | ۱۳۹۷/۷/۴