پرسنل بخش هاری

ریاست بخش دکتر محسن آسوری
دکتری پزشکی
دانشجوی P.h.D
cv
----------------------------------------

کارشناس بخش سعید کاوسیان
لیسانس زیست شناسی عمومی
cv
----------------------------------------

کارشناس بخش رمضان بهزادی
لیسانس علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
cv

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۲۰:۱۴ | ۱۳۹۴/۹/۳