پرسنل بخش هاری

ریاست بخش دکتر محسن آسوری
دکتری پزشکی
دانشجوی PhD
cv
----------------------------------------

کارشناس بخش سعید کاوسیان
کارشناس ارشد سلولی و مولکولی
cv
----------------------------------------

کارشناس بخش رمضان بهزادی
کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
cv

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۲۰:۱۴ | ۱۳۹۴/۹/۳