تاريخچه انگل شناسي

مقدمه و هدف تأسيس بخش انگل شناسي:

بيماريهاي انگلي از جمله بيماريهاي شايع دنيا مخصوصاً در کشورهاي در حا ل توسعه است که هر ساله با به خطر انداختن سلامتي انسانها موجب ناتواني و مرگ و مير ميليونها نفر مي گردد و ليشمانيوزيس، شيستوزوميازيس، تريپانوزوميازيس و غيره از جمله اين بيماريها است. قرن ها است که فکر خلاق بشر در جستجوي راه حل هايي براي مبارزه و کنترل اين بيماريها بوده، در اين راستا هر چند که به موفقيتهاي چشمگيري دست يافته اما به دلايلي مثل دگرگوني محيط زيست، تحولات بيولوژيکي دروني عوامل بيماريزا و تغييرات جوي و در کنار آنها رشد سريع جمعيت موجب گرديد اين موجودات به شکل ديگر تغيير يافته و يا به شکل مقاوم و يا گونه جديدي که تا به حال شناخته نشده است ظهور نمايد.
بخش انگل شناسي همزمان با تأسيس پايگاه تحقيقاتي آمل در سال 1373 با هدف شناسائي و بررسي بيماريهاي انگلي شايع در استان و راههاي مقابله و درمان سريع آنها راه اندازي شده و تاکنون با انجام دهها طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي دانشجوئي با موضوعات مختلف انگل شناسي که در صفحات بعد ذکر گرديده توانسته به جامعه پزشکي منطقه و کشور کمک شاياني نمايد.
همچنين در سال 1384 آزمايش تشخيص بيماري لپتوسيروز به روش ايمونوفلورسانس غيرمستقيم(IFA) با همکاري بخش انگل شناسي انستيتو پاستور ايران در اين بخش راه اندازي گشته و نمونه هاي ارجاعي از بيمارستان ها و مراکز درماني که مشکوک به لپتوسپيروز بوده اند را آزمايش نموده و به عنوان آزمايشگاه مرجع تشخيص لپتوسپيروز در استان مازندران انجام وظيفه مي نمايد.

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۲۱:۳۶ | ۱۳۹۴/۹/۳