بازدید علمی پژوهشی دانشگاهها

در راستای بازدید علمی پژوهشی دانشگاهها از فعالیتهای مختلف پژوهشکده شمال و آشنایی با بخشهای آزمایشگاهی و علوم حیوانات جهت توسعه روابط همکاری، تعدادی از اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور در پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران از نزدیک با توانمندیها و دستاوردهای علمی پژوهشی این پژوهشکده آشنا شدند.

نوشته شده در تاریخ ۰۹:۱۶:۳۰ | ۱۳۹۴/۹/۱۸