حضور ریاست محترم پژوهشکده شمال در کارگروه جمع آوری و ساماندهی سگهای بلا صاحب در فرمانداری شهرستان امل

حضور ریاست محترم پژوهشکده  شمال در کارگروه جمع آوری و ساماندهی سگهای بلا صاحب در فرمانداری شهرستان امل .در این جلسه پس از جلسه ، از مکان پیشنهادی شهرداری جهت اجرای ماده 16 دستورالعمل وزارت کشور جهت ساماندهی سگهای بلا صاحب بازدید بعمل امد

نوشته شده در تاریخ ۱۳:۰۵:۳۴ | ۱۳۹۹/۴/۱۱