پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران

اخبار و رویدادها

بازدید ریاست محترم انستیتو پاستور ایران

01/04/15

بازدید ریاست محترم انستیتو پاستور ایران
بازدید ریاست محترم انستیتو پاستور ایران
کارگاه آشنایی با مبانی کشت سلول در دانشگاه علوم دریایی تربیت مدرس نور

01/04/05

کارگاه آشنایی با مبانی کشت سلول در دانشگاه علوم دریایی تربیت مدرس نور
کارگاه آشنایی با مبانی کشت سلول در دانشگاه علوم دریایی تربیت مدرس نور
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری هاری و علائم آن در انسان و حیوان

01/04/01

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری هاری و علائم آن در انسان و حیوان
برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با بیماری هاری و علائم آن در انسان و حیوان
برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز و کمیته فرهنگی

01/03/31

برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز و کمیته فرهنگی
برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز و کمیته فرهنگی
نشست مشترک مدیریت و دبیر اجرایی مرکز رشد پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران و فعالان اجتماعی حوزه پسماند

01/03/25

نشست مشترک مدیریت و دبیر اجرایی مرکز رشد پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران و فعالان اجتماعی حوزه پسماند
نشست مشترک مدیریت و دبیر اجرایی مرکز رشد پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران و فعالان اجتماعی حوزه پسماند
آغاز پایلوت کشت سلولهای استئوژنیک روی داربستهای(اسکفولدهای) بیومتریال در آزمایشگاه کشت سلولی پژوهشکده شمال

01/03/25

آغاز پایلوت کشت سلولهای استئوژنیک روی داربستهای(اسکفولدهای) بیومتریال در آزمایشگاه کشت سلولی پژوهشکده شمال
آغاز پایلوت کشت سلولهای استئوژنیک روی داربستهای(اسکفولدهای) بیومتریال در آزمایشگاه کشت سلولی پژوهشکده شمال