پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران

اخبار و رویدادها

 برگزاری کلاسهای مهارت آموزی در سال جدید

03/01/21

برگزاری کلاسهای مهارت آموزی در سال جدید
برگزاری کلاسهای مهارت آموزی در سال جدید
کلاس آموزشی پیشگیری از بیماری هاری و جلوگیری از گزش برای پرسنل سازمان آتش نشانی

02/11/30

کلاس آموزشی پیشگیری از بیماری هاری و جلوگیری از گزش برای پرسنل سازمان آتش نشانی
کلاس آموزشی پیشگیری از بیماری هاری و جلوگیری از گزش برای پرسنل سازمان آتش نشانی
حضورآقای مهندس عسگری

02/11/10

حضورآقای مهندس عسگری
حضورآقای مهندس عسگری
حضور آقای داودی سرپرست محترم پژوهشکده شمال در جلسه شورای اداری شهرستان آمل

02/10/10

حضور آقای داودی سرپرست محترم پژوهشکده شمال در جلسه شورای اداری شهرستان آمل
حضور آقای داودی سرپرست محترم پژوهشکده شمال در جلسه شورای اداری شهرستان آمل
حضور آقای دکتر سید ابوالفضل هاشمی ریاست اسبق پژوهشکده شمال در پژوهشکده شمال

02/10/10

حضور آقای دکتر سید ابوالفضل هاشمی ریاست اسبق پژوهشکده شمال در پژوهشکده شمال
حضور آقای دکتر سید ابوالفضل هاشمی ریاست اسبق پژوهشکده شمال در پژوهشکده شمال
ادامه بر گزاری دور سوم مهارت آموزی با موضوع طراحی پرایمر

02/09/18

ادامه بر گزاری دور سوم مهارت آموزی با موضوع طراحی پرایمر
ادامه بر گزاری دور سوم مهارت آموزی با موضوع طراحی پرایمر