جهش تولید امسال باید با حمایت همه‌جانبه و رفع موانع کاملاً محقق شود
پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران