فعاليتهاي يژوهشي و آموزشي بخش هاری

این بخش بعنوان همکار مرجع از بخش رفرانس هاری انستیتو پاستور ایران مورد تایید می باشد و  فعالیت های ذیل در این بخش در حال انجام می باشد:

فعاليتهاي پژوهشي

 اجراي طرحها و پروژه هاي تحقيقاتي

 همکاري با طرحهاي مصوب انستيتوپاستور تهران و مراکز پژوهشي دانشگاهاي علوم پزشکي استانهاي شمالي کشور
انجام پايان نامه هاي دانشجوئي در مقاطع مختلف

فعاليتهاي آموزشي

حفظ وضعیت عاری از هاری و کاهش گزش در مناطق شهرو روستایی آمل

سطح آگاهی (تعریف ساده هاری –روش انتقال-روش پیشگیری)جامعه (دانش آموزان مقاطع ابتدائی-راهنمایی-دبیرستان)ساکن مناطق آمل

افزایش میزان آگاهی (تعریف ساده هاری –روش انتقال-روش پیشگیری)دهیاران منطقه

افزایش میزان جلب مشارکت جامعه (سازمانهای دولتی-غیر دولتی-افراد ذی نفوذ حقیقی )برای جمع آوری سگهای ولگرد.

برگزاری همایش و سمینار در استانهای شمالی کشور و بین المللی جهت سوق به حذف هاری در این مناطق

 آموزش و تعليم کادرهاي بهداشتي و دامپزشکي در جهت اصول و مباني درمان ضد هاري
 ارائه دوره هاي آموزشي هاري به کادرهاي بهداشتي و دامپزشکي در زمينه هاي اپيدميولوژي، تکنيک هاي تشخيص، سرولوژي، درمان پس از آلودگي هاري و کشت سلولي.
 ارائة رهنمودهاي مورد نياز به مقامات بهداشتي و دامپزشکي.
 توسعه همكاريهاي آموزشي با دانشگاههاي علوم پزشكي استانهاي تحت پوشش .
بر گزاري دوره هاي كارآموزي و كارورزي جهت دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي استانهاي تحت پوشش

نوشته شده در تاریخ ۱۲:۰۱:۳۰ | ۱۳۹۴/۹/۳