لیست اخبار صفحه :1
نشست مشترک مدیریت و دبیر اجرایی مرکز رشد پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران و فعالان اجتماعی حوزه پسماند
نشست مشترک مدیریت و دبیر اجرایی مرکز رشد پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران و فعالان اجتماعی حوزه پسماند

نشست مشترک مدیریت و دبیر اجرایی مرکز رشد پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران و فعالان اجتماعی حوزه پسماند

نشست مشترک مدیریت و دبیر اجرایی مرکز رشد پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران و فعالان اجتماعی حوزه پسماند

آغاز پایلوت کشت سلولهای استئوژنیک روی داربستهای(اسکفولدهای) بیومتریال در آزمایشگاه کشت سلولی پژوهشکده شمال
آغاز پایلوت کشت سلولهای استئوژنیک روی داربستهای(اسکفولدهای) بیومتریال در آزمایشگاه کشت سلولی پژوهشکده شمال

آغاز پایلوت کشت سلولهای استئوژنیک روی داربستهای(اسکفولدهای) بیومتریال در آزمایشگاه کشت سلولی پژوهشکده شمال

آغاز پایلوت کشت سلولهای استئوژنیک روی داربستهای(اسکفولدهای) بیومتریال در آزمایشگاه کشت سلولی پژوهشکده شمال

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه مواجهه با بیماری های حیات وحش با حضور محیط بانان اداره محیط زیست شهرستان آمل
برگزاری کارگاه آموزشی نحوه مواجهه با بیماری های حیات وحش با حضور محیط بانان اداره محیط زیست شهرستان آمل

برگزاری کارگاه آموزشی نحوه مواجهه با بیماری های حیات وحش با حضور محیط بانان اداره محیط زیست شهرستان آمل

کارگاه آموزشی نحوه مواجهه با بیماری های حیات وحش با حضور محیط بانان