جهت توسعه فعالیتهای آزمایشگاه لپتوسپیروز پژوهشکده و استانداردسازی روشهای برتر تشخیصی بیماری از جمله کشت سویه های بیماریزای باکتری جهت راه اندازی روش آگلوتیناسیون غیرمستقیم MAT اقدامات ذیل جهت اخذ مجوز آزمایشگاه مرجع منطقه ای لپتوسپیروز از وزارت بهداشت کشور در حال انجام می باشد که بشرح ذیل است:

ردیف

عنوان

وضعیت

1

درخواست اخذ مجوز تاسیس آزمایشگاه

کامل

2

اخذ مجوز مسئول فنی آزمایشگاه پایگاه تحقیقاتی شمال

کامل

3

چارت سازمانی آزمایشگاه لپتوسپیروز و نصب آن در ورودی آزمایشگاه

کامل

4

آماده سازی فضای فیزیکی آزمایشگاه

کامل

5

پرونده پرسنلی

کامل

6

پرونده آموزشی

کامل

7

پرونده بهداشتی

کامل

8

تعیین مسئول ایمنی زیستی و صدور ابلاغ از طرف انستیتو پاستور ایران

کامل

9

دستورالعمل ایمنی زیستی آزمایشگاه

در دست اقدام

10

دستورالعمل پذیرش نمونه

کامل

11

دستورالعمل روش نمونه گیری خون از ورید بیماران

کامل

12

دستورالعمل رعایت کلیه نکات ایمنی زیستی هنگام خونگیری

کامل

13

دستورالعمل نحوه کار با هود لامینار کلاس П بعثت

کامل

14

دستورالعمل نحوه کار با ترازوی دیژیتال نحوه کار با METTLER TOLEDO

کامل

15

ایجاد فرمهای پذیرش ، انتقال، رسید تحویل نمونه ، رد پذیرش، ردیابی و ثبت نتایج سرولوژی و مولکولی ، تجمیع نتایج  و لیست نمونه های پذیرش/ ارجاع شده به آزمایشگاه لپتوسپیروز

کامل

17

نصب فرمهای Log Book ، کنترل میانی و نگهداری  تجهیز  - سرویس و تعمیر  تجهیز و فرم منحنی ثبت تغییرات دمای محفظه های حرارتی

کامل

18

برگزاری دوره های تخصصی آموزشی برای پرسنل آزمایشگاه

کامل

19

خرید سانتریفوز یخچالدار

در دست اقدام

20

اقدام برای تهیه سوش

کامل

20

خرید میکروسکوپ دارک فیلد

کامل

21

خرید اسپکتروفتومتر

در دست اقدام