ویروس هاری به سیستم عصبی پستانداران حمله میکند عمدتاً هاری از طریق بزاق حیوان هار وقتی که حیوان هار شخصی را گاز بگیرد یا خراش دهد قابل انتقال می باشد لیسیدن روی زخم ها یا پوست خراشیده شده یا صدمه دیده و همچنین تماس بزاق آلوده به ویروس، با مخاط داخل دهان و بینی می تواند باعث انتقال بیماری گردد

. سگ ها عامل انتقال ۹۵ درصد از بیماری هاری به انسان می باشند