چه کسانی متقاضیان ورود به مرکز رشد می باشند

  • گروه های کاری و هسته های تحقیقاتی صاحب ایده (دارای شخصیت حقیقی)
  • شرکت های کوچک و متوسط دارای طرح تجاری (Business Plan)
  • واحدهای تحقیق و توسعه نوپای شرکت ها (R&D )

استقرار واحدهای فناور

واحدها پس از پذیرش با توجه به سابقه، تخصص و تجربه تیم کاری در یکی از دوره های زیر پذیرش می شوند:

دوره رشد مقدماتی

دوره ای حداکثر 6 ماهه است که در آن به افراد و یا گروه های مستعدی که دارای ایده های نوآورانه صنعتی هستند، مشاوره و آموزش های لازم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری،تثبیت ایده کاری و ایجاد هویت های حقوقی مستقل داده می شود.در صورت موفقیّت در این دوره مقدماتی و کسب هویت مستقل حقوقی، واحد های نوپا می توانند متقاضی اسکان رسمی در مرکز رشد شوند.زمان این دوره تا 9 ماه قابل افزایش است.

درصورت دستیابی به شاخص های زیر واحد از دوره پیش رشد به دوره رشد ارتقاء می یابد

  • تثبیت یا پیاده سازی ایده
  • تکمیل تیم کاری و ثبت شرکت
  • تکمیل طرح تجاری برای ورود به دوره رشد

دوره رشد

دوره ای است حداکثر 3 ساله که طی آن واحد های فنّاوری مستقر در مرکز رشد به معیار های رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند.زمان این دوره با تصویب هیات امنا تا 5 سال قابل افزایش است.

درصورت دستیابی به شاخص های زیر واحد از دوره رشد به دوره توسعه فناوری ارتقاء می یابد

  • پیاده سازی و تست کامل ایده
  • تشکیل و تثبیت ساختار سازمان
  • ورود به بازارهای داخلی
  • تکمیل طرح تجاری برای ورود به دوره توسعه فناوری

دوره توسعه فناوری

تعریف: دوره ای است که در طول آن واحدهای فناور به بلوغ تجاری دست پیدا می کنند و از ساختار سازمانی مناسب برخوردار می شوند. در این مرحله با تمرکز بر روی بازار و حضور موثر در نمایشگاه ها، محصول/خدمت وارد بازار می شود.

طول دوره: حداکثر 3 سال