آزمایشگاه بیوشیمی پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران به منظور آشنایی هر چه بیشتر اساتید و دانشجویان دانشگاه ها و سایر مراکز آموزش عالی، امکان برگزاری بازدیدهای گروهی از تجهیزات آزمایشگاهی این مرکز را فراهم نموده است. در صورت تمایل به بازدید و یا برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین و حضوری با ارسال درخواست کتبی به ریاست پژوهشکده، برنامه بازدید توسط مدیریت مجموعه هماهنگ شده، به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.