موشهای ترانسژنیک با نقص ایمنی

در این مرکز موشهای ترانسژنیک Foxn1nu با نقص ایمنی تکثیر میشوند. عملکرد فولیکولهای رشد موی این موشها یه دلیل دستکاری ژنتیکی انجام شده ناقص است و به آنها ظاهری بی مو میدهد که به همین دلیل به این موشها اصطلاحا موش Nude  گفته میشود. این موشها بدون تیموس (athymic) بوده و فرم هموزیگوت این موشها فاقد T cell و ایمنی سلولی (cell mediated immunity) میباشند. با این وجود نقصی در پیش سازهای T cell وجود ندارد و در شرایط مناسب گاهی در موشهای بزرگسال سلولهای T cell بالغ دیده میشود. به دلیل نقص در عملکرد سلولهای T helper پاسخ ایمنی وابسته به تیموس محدود به IgM میباشد. به دلیل عدم وجود سلولهای T فعال یک نقص جزئی در رشد سلولهای B  نیز در موشهای هموزیگوت دیده میشود. به همین دلیل این موشها در ایجاد زنوگرافت تومورهای انسانی بسیار کاربرد دارند و در این مرکز تاکنون بیش از 30 نوع تومور انسانی (جدول زیر) در این موشها القا شده است. این مرکز به دلیل این موفقیت برای بسیاری از پژوهشگران سرطان در سرتاسر کشور شناخته شده است. در این مرکز سفارشات برای موشهای توموردار پذیرفته شده و در صورت درخواست به تمام نقاط کشور ارسال میشود. یا اینکه بنا به درخواست پژوهشگران و دانشجویان کل مراحل پروژه زیر نظر متخصصین و تکنسینهای این پژوهشکده انجام میپذیرد.

در حال حاضر دو گونه موش Nude در این مرکز تکثیر میشود. موشهای نود C57BL/6 و BALBc