تلفن تماس با آزمایشگاه:

01143198067

داخلی شماره 253 (سرکار خانم امینی)