پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران

اخبار و رویدادها

شرکت ریاست محترم پایگاه در جلسه کمیته رفع موانع تولید استان

01/11/10

شرکت ریاست محترم پایگاه در جلسه کمیته رفع موانع تولید استان
شرکت ریاست محترم پایگاه در جلسه کمیته رفع موانع تولید استان: این جلسه برای حل و پیگیری مشکلات تولید فراورده های بیولوژیک در اداره کل جهاد کشاورزی استان برگزار شد.
حضور جناب آقای دکتر رحمانی معاونت محترم توسعه

01/11/10

حضور جناب آقای دکتر رحمانی معاونت محترم توسعه
حضورجناب آقای دکتر رحمانی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انستیتو پاستور ایران در پژوهشکده شمال و بازدید از امکانات ، فعالیتها و بخشهای ازمایشگاهی وپژوهشی این شعبه از انستیتو پاستور ایران چهارشنبه 7/10/1401
حضور اقای دکتر آسوری ریاست محترم پژوهشکده شمال در استانداری مازندران

01/08/22

حضور اقای دکتر آسوری ریاست محترم پژوهشکده شمال در استانداری مازندران
حضور اقای دکتر آسوری ریاست محترم پژوهشکده شمال در استانداری مازندران و دیدار با جناب اقای دکتر حسینی پور استاندار محترم استان مازندران
حضور گروه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت انستیتو پاستور ایران در پژوهشکده شمال

01/08/11

حضور گروه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت انستیتو پاستور ایران در پژوهشکده شمال
حضور گروه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت انستیتو پاستور ایران در پژوهشکده شمال
بازدید جناب اقای دکتر روحانی مدیر محترم خدمات تخصصی انستیتو پاستور ایران

01/08/11

بازدید جناب اقای دکتر روحانی مدیر محترم خدمات تخصصی انستیتو پاستور ایران
بازدید جناب اقای دکتر روحانی مدیر محترم خدمات تخصصی انستیتو پاستور ایران
بازدید علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

01/08/11

بازدید علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
بازدید علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران ازپژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران