1. -   حمایت از واحد های مستقر  در مرکز رشد
  2. -    تلاش برای فراهم آوردن حمایت های قانونی جهت تسریع رشد واحد های مستقر در مرکز رشد
  3. -    ارایه خدمات، مشاوره های مورد نیاز واحد ها در راستای تبدیل ایده های نو به محصول و تجاری سازی آنها
  4. -    نظارت بر روند رشد واحد ها و تحلیل مستمر دستاوردها با هدف افزایش کارایی مرکز رشد
  5. -    نظارت بر فعالیت های واحد های فناور در تحقق ایده محوری آنها
  6. -    استقرار واحد های فناور متقاضی در بخش رشد مقدماتی در صورت نیاز
  7. -    تلاش در راستای استفاده از تمامی ظرفیت های علمی و اجرایی کشور در حوزه اقتصاد دانش بنیان در به ثمر رسیده ثمره پژوهش ها اساتید، دانشجویان و پژوهشگران
  8. -    ایجاد تعامل سازنده با مراکز علمی ر راستای دراختیار قرار دادن تمام ظرفیت های موجود در راستای نیل به اهداف تعیین شده
  9. -    کمک به تبدیل سرمایه فکری به سرمایه ملی در راستای حمایت از پروژه ها و کمک به تبدیل وضعیت فرد به شرکت و شرکت به شرکت های دانش بنیان
  10. -کمک به استفاده از حداکثر ظرفیت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای تجاری سازی محصولات