پیشگیری قبل از مواجه

یک دوز واکسن در روزهای صفر، هفت، بیست و یک یا بیست و هشت تزریق می شود.

بیماری هاری درمان ندارد ولی قابل پیشگیری از طریق واکسیناسیون می باشد.