مراجعینی که به صورت روزانه پذیرش و نمونه‌گیری می‌شوند

مراجعینی که پس از تسویه حساب صندوق، قبض آزمایش‌ها را تحویل می‌گیرند با در دست داشتن همین قبض به واحد نمونه‌گیری در طبقه‌ی اول مراجعه نمایند تا راهنمایی‌های لازم و اخذ نمونه توسط همکاران نمونه‌گیری انجام گیرد.

 

نمونه‌گیری افراد با شرایط ویژه

قابل ذکر است در صورتیکه هر یک از مراجعین به نمونه‌گیری، شرایط جسمانی مناسبی جهت مراجعه به داخل آزمایشگاه یا طبقه‌ی نمونه‌گیری نداشته باشند پس از هماهنگی همراه بیمار با مسئول نمونه‌گیری، یکی از نمونه‌گیرهای مجرب جهت اخذ نمونه به سالن پذیرش و یا درب آزمایشگاه مراجعه می‌نماید تا از بیمار در فضای پذیرش، طبقه‌ی همکف و یا در محل درب آزمایشگاه (داخل اتومبیل) نمونه‌گیری انجام گیرد.

نمونه‌گیری خارج از آزمایشگاه:

این آزمایشگاه جهت رفاه حال افرادی که از شهرهای مختلف استان مازندران مراجع می کنند با بیمارستانهای مختلف سطح استان مانند رازی قائمشهر، روحانی بابل و مرکز بهداشت میاندورود هماهنگی های لازم را انجام داده که این مراکز ذکر شده خون را دریافت نموده و با رعایت زنجیره سرد بصورت هفتگی به پاستور ارسال می نمایند.