پس از ورود به سالن و تسویه حساب مالی در طبقه بالا، ، قبض آزمایشگاه تحویل فرد داده می‌شود تا به واحد نمونه ‌گیری جهت انجام نمونه‌گیری مراجعه نمایند.

قبض آزمایشگاه در 2 نسخه می‌باشد؛ یک نسخه مربوط به واحد نمونه‌ گیری که توسط پرسنل نمونه‌گیر جدا می‌شود و نسخه دوم مربوط به بیمار می باشد.

آزمایشات انجام شده در این مرکز نیاز به ناشتا بودن نمی باشد.