فرآیند پذیرش طرح‌ها و ایده‌ها دارای مراحلی به ترتیب زیر می‌باشد:

مرحله اول: در این مرحله صاحب طرح،  فرم اولیه پذیرش طرح را دریافت نموده و سوالات داخل فرم را با دقت تکمیل و به آدرس ایمیل npbic@pasteur.ac.ir ارسال می‌کند.(لطفا فرم تکمیل شده را به دو  فرمت word و pdf  ارسال نمایید)

مرحله دوم: در این مرحله طرح ثبت شده در بانک اطلاعاتی ایده توسط کارشناسان ارزیابی شده و ایده‌های با قابلیت تجاری‌سازی بهتر انتخاب می شوند. این فرآیند حداکثر یک هفته به طول می انجامد.

مرحله سوممرحله بعدی انتخاب و اولویت‌بندی ایده‌ها توسط کارشناسان  انجام می‌شود و پس از تأیید و انتخاب ایده‌های برتر فرم پذیرش و استقرار در مرکز رشدتکمیل می گردد.

مرحله چهارم: پس از تکمیل فرم پذیرش و استقرار در مرکز رشد، طرح‌ها در این مرحله مجددا داوری و ارزیابی شده و پر امیدترین طرح‌ها از نظر فنی و بخصوص از دید تجاری، پس از تایید برای مشارکت انتخاب می‌شود.

مرحله پنجم: در این مرحله از مجری درخواست می شود برنامه زمانبندی و فازبندی پروژه را به صورت دقیق مشخص نماید و در اختیار کارشناسان قرار دهد .

مرحله ششم: پس از اتمام مراحل ساخت و یا توسعه طرح، در این مرحله راه تجاری سازی و اجراء ( تاسیس شرکت نوپا ، انتقال لیسانس تکنولوژی، شراکت در تجاری سازی و...) مشخص و اجرایی می شود. همچنین مجری و مسئول تجاری‌سازی پروژه مشخص شده و خلق ارزش افزوده پیگیری می‌شود.

مرحله هفتم: جذب سرمایه گذاران و ادامه سرمایه گذاری برای رشد و آماده سازی برای بازار، آخرین مرحله‌ای است که در این واحد به انجام می رسد.