بیماران مشکوک به لپتوسپیروزیس از طریق پزشک متخصص بصورت سرپایی یا ارسال نمونه سرمی بیماران بستری در بیمارستان توسط زنجیره سرد به پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران معرفی می شوند. بیماران سرپایی پس از ورود به پژوهشکده و هماهنگی با واحد نگهبانی به اتاق پذیرش هدایت شده و سپس جهت تسویه حساب مالی به واحد مالی پژوهشکده واقع در طبقه اول ساختمان اصلی پژوهشکده مراجعه می نمایند و قبض آزمایشگاه تحویل فرد داده می‌شود تا به واحد نمونه ‌گیری در طبقه همکف ساختمان جهت انجام نمونه‌گیری مراجعه نمایند. قبض آزمایشگاه در 2 نسخه می‌باشد؛ یک نسخه مربوط به واحد نمونه‌ گیری که توسط پرسنل نمونه‌گیر جدا می‌شود و نسخه دوم مربوط به بیمار جهت دریافت جواب آزمایش است. بعد از ثبت مشخصات دموگرافیک بیمار در پرسشنامه توسط کارشناس آزمایشگاه به مقدار 5 سی سی خون در اتاق نمونه برداری از بیمار خونگیری انجام گرفته و سرم خون در آزمایشگاه تهیه می گردد. همچنین سرم خون ارجاعی از بیمارستانهای منطقه نیز پس از ثبت مشخصات در چرخه تشخیص بیماری قرار می گیرد. آزمایشات انجام شده در این مرکز نیاز به ناشتا بودن فرد نمی باشد.