روش سرولوژی الیزا (ELISA): در آزمایشگاه تحقیقاتی لپتوسپیروز پژوهشکده تشخیص بیماری بروش سرولوژی الیزا جهت تعیین میزان آنتی بادی اختصاصی IgG  و IgM بیماری توسط کیت اختصاصی لپتوسپیروزیس شرکت  NovaTech(آلمان) انجام می شود.

روش سرولوژی ایمنوفلورسانس غیرمستقیم (IFA): در گذشته آزمون سرولوژیکی ایمنوفلورسانس غیرمستقیم IFA جهت تشخیص آنتی بادی های درخشان لپتوسپیراهای بیماریزا در نمونه های بیماران ارجاعی قابل انجام بود ولی هم اکنون با راه اندازی روش الایزا که از حساسیت و اختصاصیت بالاتری برخوردار است، روش IFA انجام نمی شود.

روش مولکولی (PCR): به درخواست پزشک متخصص سرم خون بیماران ارجاعی به آزمایشگاه توسط روش مولکولی PCR جهت تشخیص باکتری لپتوسپیراهای اینتروگانس (بیماریزا) در آزمایشگاه مولکولی پژوهشکده قابل انجام است که از دقت بالایی در تشخیص بیماری برخوردار است.