الف- شرایط ارائه خدمات به سایر دانشگاهها

این آزمایشگاه آماده ارائه خدمات به سایر دانشگاه ها اعم از مراکز دانشگاهی وزارتین بهداشت و علوم تحقیقات و فن آوری و دانشگاه آزاد اسلامی در صورت انعقاد قرارداد خرید خدمت یا همکاری علمی در قالب طرح مشترک کسب و موافقت از ریاست محترم پژوهشکده می‌باشد.

 

ب- نحوه درخواست خدمات

جهت استفاده از خدمات آزمایشگاه مدیریت محترم گروه آموزشی، عضو محترم هیئت علمی یا محققینی که متقاضی خدمات میباشند دانشجو یا کارشناس مربوطه را به ریاست پژوهشکده معرفی نموده و پس از هماهنگی با کارشناسان آزمایشگاه و پرداخت هزینه های مربوطه فرد معرفی شده در زمان مقرر میتواند از خدمات مورد تقاضا استفاده نماید.جهت هماهنگی بیشتر با شماره 8-01143198067 داخلی 258 آقای مهندس نظری تماس حاصل فرمایید.