حفظ وضعیت عاری از هاری و کاهش گزش در مناطق شهرو روستایی آمل

سطح آگاهی (تعریف ساده هاری –روش انتقال-روش پیشگیری)جامعه (دانش آموزان مقاطع ابتدائی-راهنمایی-دبیرستان)ساکن مناطق آمل

افزایش میزان آگاهی (تعریف ساده هاری –روش انتقال-روش پیشگیری)دهیاران منطقه

افزایش میزان جلب مشارکت جامعه (سازمانهای دولتی-غیر دولتی-افراد ذی نفوذ حقیقی )برای جمع آوری سگهای ولگرد.

برگزاری همایش و سمینار در استانهای شمالی کشور و بین المللی جهت سوق به حذف هاری در این مناطق

 آموزش و تعلیم کادرهای بهداشتی و دامپزشکی در جهت اصول و مبانی درمان ضد هاری
 
ارائه دوره های آموزشی هاری به کادرهای بهداشتی و دامپزشکی در زمینه های اپیدمیولوژی، تکنیک های تشخیص، سرولوژی، درمان پس از آلودگی هاری و کشت سلولی.
 
ارائة رهنمودهای مورد نیاز به مقامات بهداشتی و دامپزشکی.
 
توسعه همکاریهای آموزشی با دانشگاههای علوم پزشکی استانهای تحت پوشش .
بر گزاری دوره های کارآموزی و کارورزی جهت دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی استانهای تحت پوشش