فعالیتهای پژوهشی

 
اجرای طرحها و پروژه های تحقیقاتی

 همکاری با طرحهای مصوب انستیتوپاستور تهران و مراکز پژوهشی دانشگاهای علوم پزشکی استانهای شمالی کشور
انجام پایان نامه های دانشجوئی در مقاطع مختلف