مزایای استقرار در مرکز رشد

  • هم افزایی بین واحدها و هسته های فناور مستقر
  • سهولت در برقراری ارتباط با جوامع دانشگاهی و تحقیقاتی، صنایع و سازمانهای اجرایی
  • نزدیکی مراکز علمی و فناوری
  • سهولت دسترسی به منابع انسانی و کاهش هزینه های تحقیقات
  • امکان استفاده از امکانات و خدمات موجود در مرکز رشد بخصوص خدمات مشاوره ای و  دوره های آموزشی
  • تسهیل در تجاری سازی دستاورد‌های تحقیقاتی