این بخش یکی از اولین دپارتمانهای تاسیس شده از سال 1373 شمسی در این مرکز بوده که با هدف ایجاد مرکزی جهت تشخیص موارد مشکوک به هاری ارسالی از استانهای شمالی کشور(اردبیل –گلستان-مازندران-گیلان-خراسان شمالی-سمنان)میباشد.بخش از یک پزشک عمومی به عنوان مسئول و 2 کارشناس و 1کمک تکنیسین بهره میبرد.جوابدهی نمونه های مغز ارسالی مشکوک به هاری از اهم فعالیت آن میباشد که در موازات آن جمع آوری دیتاهای بدست آمده و ارسال به بخش هاری انیستیتو پاستور ایران و سازمان بهداشت جهانی را در بر میگیرد.