معیارهای پذیرش واحدها و طرحها در مرکز رشد عبارتند از :

  • طرح و یا ایده محوری بایستی نوآور باشد. نوآور بودن به معنای جدید بودن در  سطوح ملی، منطقه ای یا بین المللی است.
  • وجود بازار برای محصول نهایی، (ارائه  مدارکی دال بر تمایل خریداران در انتخاب اولویت طرح موثر می باشد.
  • اجرای طرح اقتصادی باشد (طرح در زمان تولید انبوه در سطحِ بازارِ پیش بینی شده، هزینه های خود را پوشش داده و سودآور باشد.
  • طرح بالغ باشد. یعنی طرح مرحله پژوهشی خود را گذرانده باشد و تنها یک ایده خام نباشد.
  •  متخصصانی که برای ساخت محصول و یا ارائه خدمت مورد نظر لازم هستند بایستی در تیم کاری صاحب طرح (به عنوان همکار یا مؤسس) حضور داشته باشند.
  • طرح قابلیت تحقق فنی داشته باشد. به عبارت دیگر از لحاظ دانش فنی و امکانات در دسترس، ساخت محصول یا ارائه خدمت مورد نظر ممکن باشد.
  •  افراد صاحب طرح بایستی شرکت حقوقی ثبت شده و جدید التاسیس داشته باشند و یا پس از تایید در شورای فناوری برای استقرار و تحت حمایت واقع شدن باید شرکت حقوقی تاسیس کرده و به ثبت برسانند. آن دسته از طرحهای نوآور و فناوری که دارای شرکت حقوقی به ثبت رسیده نیستند ، و یا تیم کاری آنهاتکمیل نمی باشند و یا درجه بلوغ طرح پایین باشد می توانند به شرط داشتن بقیه شرایط در قسمت پیش رشد (به مدت شش تا نه ماه) مستقر شوند و در حین تکمیل طرح ، تیم کاری و ثبت شرکت از زیر ساختها و حمایتهای مرکز رشد نیز برخوردار گردند.