یکی از اهداف پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران همکاری با پژوهشگران و دانشجویان در اجرای طرحها و پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه ها میباشد. پژوهشکده مفتخر است در طی سالها فعالیت خود در انجام بسیاری از پژوهش های انجام گرفته در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی سراسر کشور همکاری داشته است. نام پژوهشکده شمال انستیتو پاستور و محققین و تکنسین های آن در زیر بسیاری از مقاله های منتشر شده دیده میشود.

بخش قابل توجهی از پروژه های تحقیقاتی که در این مرکز انجام میپذیرد مربوط به پروژه هایی است که در آن از حیوانات آزمایشگاهی بعنوان مدل بیماری های انسانی استفاده میشود. از آنجایی که استفاده از موش نود برای ایجاد زنوگرافت تومورهای انسانی بسیار رایج است این مرکز محل جذب بسیاری از پژوهشگران و دانشجویانی است که در زمینه سرطان تحقیق میکنند. تاکنون بیش از 30 سل لاین تومورهای انسانی در موش های نود در این مرکز بصورت زنوگرافت القا شده است و ما این آمادگی را داریم که تومورهای دیگری را که مورد درخواست اساتید و دانشجویان باشد امتحان کنیم.

در این مرکز علاوه بر عرضه موشهای نود به سراسر کشور ، موشهای سرطانی شده نیز به درخواست کنندگان ارسال میگردد. ما این آمادگی را داریم  ،که بسته به امکانات موجود در پژوهشکده، بخش قابل توجهی از پروژه ها را در همین مکان به پیش ببریم.

تست های بیولوژیک و سلولی مانند تست آپوپتوزیس و MTT  بر روی سلولهای قید شده در پروژه،  ایجاد تومور درخواستی در موش، اندازه گیری مستمر تومور، اجرای پروتکل های درمانی پروژه، اندازه گیری تومور در زمانهای قید شده در پروتکل، جدا کردن بافتها ، انجام تستهای مولکولی (conventional & real-time PCR)، انجام تستهای سرولوژیک و ELISA از اموری است که بصورت روتین در این پژوهشکده انجام میپذیرد.

به غیر از مدلهای سرطانی ، مدلهای دیگر بیماریها نیز در این پژوهشکده انجام پذیر است. مدل دیابت در موش، تست های درمانی بر روی زخمهای جلدی، مدل ایجاد پنومونی میکروبی یا پنومونی استریل (با استفاده از LPS بجای باکتری زنده( بصورت non-invasive و بدون نیاز به Tracheostomy از مدلهایی است که تاکنون در این پژوهشکده با موفقیت انجام شده است.