نام ونام خانوادگی جایگاه سازمانی مدرک تحصیلی  
1 دکتر محسن آسوری

سرپرست پژوهشکده

دکتری پزشکی

 
2  دکتر مهراب نصیری کناری   دکتری سلولی و مولکولی  
3 علی اصغر احمدی هیات علمی

 

دانشجوی دکتری سلول های بنیادی

 

 
4 فضل ا.. نظری کارشناس ارشد

کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی

 

 
5 صادق فتاحی کارشناس ارشد

دانشجوی دکتری زنتیک

 

 

 
6 ابوالفضل الیاسی ایرایی مدیر اجرایی مرکز رشد

کارشناسی ارشد

 

 
7 مرتضی غلامی کارشناس ارشد

 

دانشجوی  دکتری زنتیک
 
8 فریدون ایمانی کارشناس ارشد

کارشناسی ارشد میکروبیولوزی

 
9 سید پیمان ضیاءپور کارشناس ارشد

دانشجوی دکتری حشره شناسی پزشکی

 

 
10 رمضان بهزادی کارشناس

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد میکروبیولوزی

 
11 سعید کاوسیان کارشناس ارشد

 

 کارشناسی ارشد میکروبیولوزی
 
12 سارا قبادی راد کارشناس

کارشناسی میکروب شناسی

 

 
13 صادق خیری کارشناس

کارشناسیزیست شناسی عمومی

 

 
14 یحیی بابکی کارشناس 

کارشناسی

 

 
15 جواد داودی کارشناس ارشد

 

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
 
16 محمد رضا ممتاز کارشناس

کارشناسی تکنولوژی طیور

 

 
17 مریم لطفی کارشناس

 

 

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی
 
18 گالیا امیر بزرگی کارشناس

 

کارشناسی ارشد صنایع غذایی
 
19 عفت حیاتی کارشناس

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی

 

 
20 زهرا بیشه کلایی کارشناسی لیسانس حسابداری  
21 محمود راعی کاردان فوق دیپلم حسابداری  
22 بتول امینی نوایی دیپلم IT دانشجوی کاردانی  
23 مرضیه رضایی دیپلم    
24 فرح نبویان دیپلم    
25 قدرت ا.. کیانی مهر دیپلم    
26 فرید مقصودی دیپلم    
27 مهدی شفیقی ملکشاه      
28 علی سلطانپرست      
29 رجبعلی رنجبر      
30 رحمان طاهری      
31 غلامرضا نوروزی