پرسنل آزمایشگاه:

1) دکتر سید پیمان ضیاءپور (کارشناس آزمایشگاه)

2) خانم بتول امینی (کارشناس آزمایشگاه)

3) جواد داودی (کارشناس آزمایشگاه)

4) فریدون ایمانی (کارشناس آزمایشگاه)