در گروه تحقیقاتی آزمایشگاه بیوشیمی به رهبری محققین خود و مشارکت همکاران در نظر دارند تا به سؤالات اساسی در مورد چگونگی عملکرد سلول ها و مولکول های سازنده آنها در زندگی و ارتباط با بیماری ها پاسخ دهند.

تمرکز تحقیقات علمی ما به طور کلی می تواند به چند دسته تحقیقاتی تقسیم شود: زیست شناسی شیمیایی و طراحی دارو و نانو داروها، مطالعات باروری و ناباروری، بیوشیمی گیاهی و انرژی زیستی، سیگنالینگ و زیست شناسی سلول های بنیادی. با این حال، این موضوعات متقابلاً منحصر به فرد نیستند، زیرا بسیاری از همکاران ما از سایر دانشگاهها در حال انجام تحقیقات در حوزه های مختلف هستند.

با انعکاس ماهیت پیشرفته، میان رشته ای و مشارکتی کار ما، گروه ما علاوه بر این، از بسیاری از ابتکارات تحقیقات استراتژیک دانشگاهی علی‌الخصوص پژوهش‌های مستقر در انستیتو پاستور ایران و مراکز تحقیقات بین‌رشته ای حمایت می‌کنند.