باید سگها یا گربه های خانگی را علیه هاری مطابق توصیه دامپزشکان و کارشناسان سلامت واکسینه نمود، از تجمع زباله ها در کوچه پس کوچه های خیابان ها جلوگیری کرد، در صورت لزوم نسیت به واکسیناسیون سگهای ولگرد اقدامات لازم انجام گیرد.

اطلاع رسانی نسبت به عدم  غذادهی به سگ های ولگرد، عقیم سازی سگ های ولگرد، جلوگیری کردن از باروری بیش از حد سگها