پژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران

اخبار و رویدادها

حضور اقای دکتر آسوری ریاست محترم پژوهشکده شمال در استانداری مازندران

01/08/22

حضور اقای دکتر آسوری ریاست محترم پژوهشکده شمال در استانداری مازندران
حضور اقای دکتر آسوری ریاست محترم پژوهشکده شمال در استانداری مازندران و دیدار با جناب اقای دکتر حسینی پور استاندار محترم استان مازندران
حضور گروه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت انستیتو پاستور ایران در پژوهشکده شمال

01/08/11

حضور گروه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت انستیتو پاستور ایران در پژوهشکده شمال
حضور گروه ممیزی سیستم مدیریت کیفیت انستیتو پاستور ایران در پژوهشکده شمال
بازدید جناب اقای دکتر روحانی مدیر محترم خدمات تخصصی انستیتو پاستور ایران

01/08/11

بازدید جناب اقای دکتر روحانی مدیر محترم خدمات تخصصی انستیتو پاستور ایران
بازدید جناب اقای دکتر روحانی مدیر محترم خدمات تخصصی انستیتو پاستور ایران
بازدید علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران

01/08/11

بازدید علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران
بازدید علمی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران ازپژوهشکده شمال انستیتو پاستور ایران
حضور مدیر کل محترم سازمان انتقال خون استان مازندران ومعاونین محترم آن سازمان در پژوهشکده شمال

01/07/28

حضور مدیر کل محترم سازمان انتقال خون استان مازندران ومعاونین محترم آن سازمان در پژوهشکده شمال
حضور مدیر کل محترم سازمان انتقال خون استان مازندران ومعاونین محترم آن سازمان در پژوهشکده شمال
حضور آقای دکتر آسوری در کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

01/07/28

حضور آقای دکتر آسوری در کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
حضور آقای دکتر آسوری در کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در دانشگاه شمال آمل