1) تشخیص توکسوپلاسموز مادرزادی در مادران باردار و نوزادان آنها در استان مازندران

2) بررسی میزان شیوع آنتروپاتوژن های انگلی و تک یاختگان گروه اسپوروزوآ در مبتلایان به گاستروآنتریت در غرب استان مازندران

3) بررسی میزان شیوع آنتروپاتوژن های انگلی و تک یاختگان گروه اسپوروزوآ در مبتلایان به گاستروآنتریت در شرق استان مازندران

4) تلقیح انگل کریپتوسپوریدیوم به حیوانات با ایمنی سرکوب شده به منظور جداسازی ایزوله های بومی و ارزیابی پروتئین های آنتی ژنیک"

5) بررسی تکثیر تک یاخته کریپتوسپوریدیوم در موشهای balb/c و c۵۷bl/۶ با ایمنی سرکوب شده به منظور مدل سازی کریپتوسپوریدیوزیس در نقص ایمنی

6) بررسی نقش کنه های سخت در انتقال و اپیدمیولوژی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در شهرستان نور در سال 1391