آزمایشگاه انگل شناسی پژوهشکده شمال همزمان با تاسیس پایگاه تحقیقاتی آمل در سال 1373 شروع به کار نمود و با انجام فعالیتهای ذیل جهت بررسی وضعیت آلودگی های انگلی استانهای مازندران و گلستان از طریق اجرای پروژه های تحقیقاتی مصوب انستیتو پاستور ایران ارائه شده توسط اعضای هیات علمی بخش انگل شناسی تهران شروع به کار نمود