1) تشخیص توکسوپلاسموز مادرزادی در مادران باردار و نوزادان آنها در استان مازندران

2) بررسی شیوع بیماریهای انگلی در دانش آموزان مدارس ابتدایی استان مازندران

3) طرح شماره 73 انستیتو پاستور ایران با عنوان "بررسی پراکندگی جغرافیایی کنه ها در ایران و میزان آلودگی به بورلیوزیس و تعیین حساسیت آنها به سموم رایج"

4) طرح شماره 177 انستیتو پاستور ایران با عنوان "بررسی شیوع هیداتیدوزیس در استان مازندران"

5) بررسی فون و پراکندگی کنه ها در استان مازندران

6) بررسی میزان شیوع آنتروپاتوژن های انگلی و تک یاختگان گروه اسپوروزوآ در مبتلایان به گاستروآنتریت در استان مازندران

7) طرح شماره 308 انستیتو پاستور ایران با عنوان "تلقیح انگل کریپتوسپوریدیوم به حیوانات با ایمنی سرکوب شده به منظور جداسازی ایزوله های بومی و ارزیابی پروتئین های آنتی ژنیک"

8) طرح شماره 496 انستیتو پاستور ایران با موضوع "بررسی شیوع انگلهای روده ای در کودکان مهدکودک و پیش دبستانی استان مازندران در سال های ۹۰-۱۳۸۹"

9) طرح شماره 1185 انستیتو پاستور ایران با موضوع "بررسی تب هموراژیک کریمه-کنگو در سرم خون شترها به روش الیزا (ELISA) و کنه های متصل به آنها با استفاده از واکنش زنجیره پلی مراز (RT-PCR) در شمال شرق ایران"

10) طرح شماره 1177 انستیتو پاستور ایران با موضوع "بررسی نقش کنه های سخت در انتقال و اپیدمیولوژی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در شهرستان نور در سال 1391"

11) طرح شماره 576 انستیتو پاستور ایران با موضوع "بررسی آلودگی به ویروس آنسفالیت منتقله از کنه، در کنه های سخت (Ixodid) استان مازندران"

12) طرح شماره 617 انستیتو پاستور ایران با موضوع "بررسی میزان آلودگی کنه های شمال و شمال غرب ایران به بورلیا بورگدورفری، کوکسیلا بورنتی و فرانسیسیلا تولارنسیس"

13) طرح شماره 1423 انستیتو پاستور ایران با موضوع "تعیین گونه و بررسی ژنتیک جمعیت کنه های سخت (Ixodidae) پنج منطقه جغرافیایی ایران بر اساس مرفولوژی و سه مارکر مولکولی rDNA , COI 16S  و  rDNA S12"