1) بررسی فون و چرخه زندگی کنه های سخت (ایکسودیده) استان مازندران و آلودگی مراحل مختلف رشد کنه ها به ویروس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ، ویروس تب کنه زاد و اسپیروکت بورلیا (طرح شماره 1794 انستیتو پاستور ایران)

2) تایپینگ بورلیاهای عامل بیماری لایم و بورلیا میاموتوئی عامل تب بازگرد در کنه های ایگزودس رسینوس استانهای شمالی ایران به روش MLST (طرح شماره 1973 انستیتو پاستور ایران)